Ajit Shanti Stotra

અજિઅં – જિઅ – સવ્વ – ભયં

સંતિં ચ પસંત – સવ્વ – ગય – પાવં,

જય-ગુરુ- સંતિ- ગુણકરે,

દો વિ જિણ-વરે પણિવયામિ..ગાહા (1)

વવગય – મંગલ – ભાવે,

તે હં વિઉલ – તવ- નિમ્મલ – સહાવે,

નિરુવમ – મહ – પ્પભાવે,

થોસામિ સુદિટ્ઠ – સબ્ભાવે.. ગાહા (2)

સવ્વ દુક્ખ – પ્પસંતીણં,

સવ્વ – પાવ – પ્પસંતીણં,

સયા અજિણ – સંતીણં ,

નમો અજિઅ – સંતીણં …… સિલોગો (3)

અજિઅ – જિણ ! સુહ – પ્પવત્તણં,

તવ પુરિસુત્તમ ! નામ – કિત્તણં,

તહ – ય – ધિઇ – મઇ – પ્પવત્તણં,

તવ ય જિણુત્તમ ! સંતિ ! કિત્તણં…માગહિઆ (4)

કિરિયા – વિહિ- સંચિઅ – કમ્મ – કિલેસ – વિમુક્ખયરં,

અજિઅં – નિચિઅં ચ ગુણેહિં મહામુણિ – સિદ્ધિગયં,

અજિઅસ્સ ય સંતિ – મહા – મુણિણો વિ અ સંતિકરં,

સયયં મમ નિવ્વુઇ – કારણયં ચ નમંસણયં.. આલિગણયં (5)

પુરિસા ! જઇ દુક્ખ – વારણં,

જઇ અ વિમગ્ગહ સુક્ખ – કારણં,

અજિઅં સંતિં ચ ભાવઓ,

અભયકરે – સરણં – પવજ્જહા… માગહિઆ (6)

અરઇ – રઇ – તિમિર – વિરહિઅ – મુવરય – જર – મરણં,

સુર- અસુર – ગરુલ – ભુયગ – વઇ – પયય – પણિવઇઅં,

અજિઅ – મહમવિ અ સુનય – નય – નિઉણ – મભયકરં,

રણમુવ – સરિઅ ભુવિ – દિવિજ –

મહિઅં સયય – મુવણમે…સંગગયં (7)

તં ચ જિણુત્તમ – મુત્તમ – નિત્તમ – સત્ત – ધરં,

અજ્જવ – મદ્દવ – ખંતિ – વિમુત્તિ – સમાહિ – નિહિં,

સંતિકરં પણમામિ દમુત્તમ – તિત્થયરં,

સંતિણો – મમ – સંતિ – સમાહિ – વરં – દિસઉ… સોવાણયં (8)

સાવત્થિ – પુવ્વ – પત્થિવં ચ વરહત્થિ –

મત્થય – પસત્થ – વિત્થિન્ન – સંથિઅં ;

થિર – સરિચ્છ – વચ્છં મય – ગલ – લીલાયમાણ –

વર – ગંધ – હત્થિ – પત્થાણં – પત્થિઅં સંથવારિહં,

હત્થિ – હત્થ- બાહુ ધંત – કણગ – રુઅગ – નિરુવહય – પિંજર,

પવર – લક્ખણો – વચિય – સોમ – ચારુ – રુવં ;

સુઇ – સુહ – મણાભિરામ – પરમ – રમણિજ્જ –

વર – દેવ – દુંદુહિ – નિનાય – મહુર – યર – સુહ – ગિરં…વેઢ્ઢઓ. (9)

અજિઅં – જિઆરિગણં,

જિઅ – સવ્વ – ભયં – ભવો – હરિઉં,

પણમામિ અહં પયઓ,

પાવં પસમેઉ મે ભયવં….. રાસા- લુદ્ધઓ (10)

કુરુ – જણ – વય – હત્થિણા – ઉર – નરીસરો પઢમં,

તઓ મહા – ચક્ક – વટ્ટિ – ભોઅ મહપ્પભાવો ;

જો બાવત્તરિ – પુર – વર – સહસ્સ – વર – નગર –

નિગમ – જણ – વય – વઇ,

બત્તીસા – રાય – વર – સહસ્સાણુયાય – મગ્ગો.

ચઉ – દસ – વર – રયણ – નવ – મહા – નિહિ –

ચઉ – સટ્ઠિ – સહસ્સ – પવર – જુવઇણ સુંદર – વઇ;

ચુલસી – હય – ગય – રહ – સય – સહસ્સ- સામી,

છન્નવઇ – ગામ – કોડિ- સામી,

આસી જો ભારહમ્મિ ભયવં… વેઢ્ઢઓ. (11)

તં – સંતિ સંતિં કરં,

સંતિણ્ણં સવ્વ – ભયા,

સંતિં થુણામિ જિણં,

સંતિં વિહેઉં મે…. રાસા – નંદિઅયં (12)

ઇક્ખાગ ! વિદેહ – નરીસર ! નર – વસહા ! મુણિ – વસહા ! ,

નવ – સારય – સસિ – સકલાણણ ! વિગય – તમા ! વિહુઅ – રયા. !

અજિઉત્તમ – તેઅ – ગુણેહિં મહામુણિ ! અમિઅ – બલા ! વિઉલ – કુલા ! ,

પણમામિ તે ભવ – ભય – મૂરણ ! જગ – સરણા !

મમ શરણં….ચિત્ત- લેહા (13)

દેવ – દાણવિંદ – ચંદ – સૂર – વંદ ! હટ્ઠ – તુટ્ઠ ! જિટ્ઠ ! પરમ,

લટ્ઠ – રુવ ! , ધંત – રુપ્પ – પટ્ટ – સેઅ – સુદ્ધ – નિદ્ધ – ધવલ,

દંત – પંતિ ! સંતિ ! સત્તિ – કિત્તિ – મુત્તિ – જુત્તિ – ગુત્તિ – પવર ! ,

દિત્ત – તેઅ – વંદ – ધેય ! સવ્વ – લોઅ – ભાવિઅ – પ્પભાવ ! ણેઅ !

પઇસ મે સમાહિ…નારાયઓ (14)

વિમલ – સસિ – કલાઇરેઅ – સોમં,

વિતિમિર -સૂર – કરા – ઇરેઅં – તેઅં,

તિઅસ – ગણ – વઇ – ગણાઇરેઅં – રુવં,

ધરણિ – ધર – પ્પવ – રાઇરેઅં – સારં……કુસુમલયા (15)

સત્તે અ સયા અજિઅં ,

સારીરે અ બલે અજિઅં,

તવ – સંજમે અ અજિઅં,

એસ થુણામિ જિણં અજિઅં…. ભુઅગ – પરિરિંગિંઅમ્ (16)

સોમ – ગુણેહિં પાવઇ ન તં નવ – સરય – સસી,

તેઅ – ગુણેહિં પાવઇ ન તં નવ – સરય – રવી,

રુવ – ગુણેહિં પાવઇ ન તં તિઅસ – ગણ – વઇ,

સાર – ગુણેહિં પાવઇ ન તં ધરણિધર – વઇ…. ખિજ્જિઅયં (17)

તિત્થ – વર – પવત્તયં તમ – રય – રહિઅં,

ધીર – જણ – થુઅચ્ચિઅં ચુઅ – કલિ-કલુસં,

સંતિ – સુહ – પ્પવત્તયં તિગરણ – પયઓ,

સંતિં મહા – મુણિ – શરણ – મુવણમે…. લલિઅયં (18)

Also Read : ભક્તામર સ્તોત્ર

વિણઓ – ણય – સિર – રઇ – અંજલિ – રિસિ – ગણ – સંથુઅં થિમિઅં,

વિબુહાહિવ – ધણવઇ – નરવઇ – થુઅ – મહિ – અચ્ચિઅં બહુસો,

અઇરુગ્ગય – સરય – દિવાયર – સમ્મહિઅ – સપ્પભં તવસા,

ગયણંગણ – વિયરણ – સમુઇઅ – ચારણ – વંદિઅં સિરસા..કિસલયમાલા. (19)

અસુર – ગરુલ – પરિવંદિઅં , કિન્નરોરગ – નમંસિઅં,

દેવ – કોડિ – સય – સંથુઅં, સમણ – સંઘ – પરિવંદિઅં …. સુમુહં (20)

અભયં અણહં, અરયં અરુયં,

અજિઅં અજિઅં પયઓ પણમે…. વિજ્જુ – વિલસિઅં (21)

આગયા વર – વિમાણ – દિવ્વ – કણગ – રહ – તુરય – પહકર – સણ્હિં હુલિઅં,

સસંભમો – અરણ – ખુભિઅ – લુલિઅ – ચલ – કુંડલંગય –

તિરીડ – સોહંત- મઉલિ- માલા…. વેઢ્ઢઓ. (22)

જં સુર – સંઘા સાસુર – સંઘા વેર – વિઉત્તા ભત્તિ – સુજુત્તા,

આયર ભૂસિઅ – સંભમ – પિંડિઅ – સુટ્ઠુ – સુવિમ્હિઅ – સવ્વ – બલોઘા ,

ઉત્તમ – કંચણ – રયણ – પરુવિઅ – ભાસુર – ભૂસણ – ભાસુરિઅંગા,

ગાય – સમોણય – ભત્તિ – વસાગય –

પંજલિ – પેસિઅ – સીસ – પણામા.. રયણમાલા (23)

વંદિઉણ થોઉણ તો જિણં,

તિગુણમેવ ય પુણો પયાહિણં,

પણમિઉણ ય જિણં સુરાસુરા,

પમુઇઆ સ – ભવણાઇં તો ગયા…. ખિત્તયમ્ (24)

તં મહામુણિ – મહંપિ પંજલી,

રાગ – દોષ – ભય – મોહ – વજ્જિઅં,

દેવ – દાણવ – નરિંદ – વંદિઅં,

સંતિ – મુત્તમં મહા – તવં નમે… ખિત્તયમ્ (25)

અંબરતર – વિઆરણિઆહિં,

લલિઅ – હંસ – વહુ – ગામિણિઆહિં,

પીણ – સોણિ – થણ – સાલિણિઆહિં,

સકલ – કમલ – દલ – લોઅણિઆહિં…દીવયમ્ (26)

પીણ – નિરંતર – થણ – ભર – વિણમિય – ગાય – લયાહિં,

મણિ- કંચણ – પસિઢિલ – મેહલ – સોહિઅ – સોણિ – તડાહિં,

વર – ખિંખિણ – નેઉર – સતિલય – વલય – વિભૂસણિઆહિં,

રઇ – કર – ચઉર – મણોહર – સુંદર – દંસણિઆહિં….. ચિત્તક્ખરા (27)

દેવ – સુંદરીહિં પાય – વંદિઆહિં વંદિઆ ય જસ્સ તે સુવિક્કમા કમા,

અપ્પણો નિડાલએહિં મંડણોડ્ડણ – પ્પગારએહિં કેહિં કેહિ વિ,

અવંગ – તિલય – પત્તલેહ – નામએહિં ચિલ્લએહિં સંગ – યંગયાહિં,

ભત્તિ – સન્નિવિટ્ઠ – વંદણા – ગયાહિં

હુંતિ તે વંદિઆ પુણો પુણો… નારાયઓ. (28)

તમહં જિણચંદં,

અજિઅં જિઅ – મોહં,

ધુઅ – સવ્વ – કિલેસં,

પયઓ પણમામિ…. નંદિઅયં (29)

થુઅ – વંદિઅસ્સા રિસિ – ગણ – દેવ – ગણેહિં,

તો દેવ – વહૂહિં પયઓ પણમિઅસ્સા ;

જસ્સ – જગુત્તમ સાસણ અસ્સા, ભત્તિ – વસાગય – પિંડિઅયાહિં,

દેવ – વર – ચ્છરસા – બહુઆહિં,

સુર – વર – રઇ – ગુણ પંડિઅયાહિં… ભાસુરયમ્ (30)

વંસ – સદ્દ – તંતિ – તાલ – મેલિએ,

તિઉક્ખ – રાભિરામ – સદ્દ – મીસએ કએ અ,

સુઇ – સમાણણે અ સુદ્ધ – સજ્જ – ગીય – પાય – જાલ – ઘંટિઆહિં;

વલય – મેહલા – કલાવ – નેઉ – રાભિરામ – સદ્દ – મીસએ – કએ અ,

દેવ – નટ્ટિઆહિં હાવ – ભાવ – વિબ્ભમ – પ્પગારએહિં,

નચ્ચિઉણ – અંગ – હારએહિં, વંદિઆ ય જસ્સ તે સુ-વિક્કમા કમા ;

તયં તિલોય – સવ્વ – સત્ત – સંતિ – કારયં,

પસંત – સવ્વ – પાવ – દોસં – મેસહં

નમામિ સંતિ- મુત્તમં જિણં….. નારાયઓ (31)

છત્ત – ચામર – પડાગ – જૂઅ – જવ – મંડિઆ,

ઝય – વર – મગર – તુરય – સિરિવચ્છ – સુલંછણા,

દીવ – સમુદ્દ – મંદર – દિસાગય – સોહિઆ,

ત્થઅ – વસહ – સીહ – રહ – ચક્કવરંકિયા …. લલિઅયં (32)

સહાવ – લટ્ઠા સમ- પ્પઇટ્ઠા,

અદોસ – દુટ્ઠા ગુણેહિં જિટ્ઠા,

પસાય – સિટ્ઠા તવેણ પુટ્ઠા, સિરીહિં ઇટ્ઠા,

રિસીહિં જુટ્ઠા..વાણવાસિઆ (33)

તે તવેણ ધુઅ – સવ્વ – પાવયા,

સવ્વ – લોઅ – હિઅ – મૂલ – પાવયા,

સંથુઆ – અજિય – સંતિ – પાયયા,

હુંતુ મે સિવ – સુહાણ દાયયા…. અપરાંતિકા (34)

એવં તવ – બલ – વિઉલં,

થુઅં મએ અજિઅ – સંતિ – જિણ – જુઅલં,

વવગય – કમ્મરય – મલં,

ગઇં ગયં સાસયં વિઉલં….. ગાહા (35)

તં બહુ – ગુણપ્પસાયં,

મુક્ખ – સુહેણ પરમેણ અવિસાયં,

નાસેઉ મે વિસાયં,

કુણઉ અ પરિસા વિ અપ્પસાયં ….. ગાહા (36)

તં માએઉ અ નંદિ,

પાવેઉ અ નંદિસેણ – મભિનંદિં,

પરિસા વિ અ સુહ – નંદિં,

મમ ય દિસઉ સંજમે નંદિં….. ગાહા (37)

પક્ખિઅ – ચઉમ્માસિઅ – સંવચ્છરિઅ અવસ્સ ભણિઅવ્વો,

સોઅવ્વો સવ્વેહિં, ઉવસગ્ગ – નિવારણો એસો.. (38)

જો પઢઇ જો અ નિસુણઇ,

ઉભઓ – કાલં પિ અજિઅ – સંતિ – થયં ;

ન હુ હુંતિ તસ્સ રોગા,

પુવ્વુપ્પન્ના વિ નાસંતિ … (39)

જઇ ઇચ્છહ પરમ – પયં,

અહવા કિત્તિં સુવિત્થડં ભુવણે,

તા તેલુક્કુ – દ્ધરણે,

જિણ – વયણે આયરં કુણહ… (40)

Also Read : શ્રી સ્નાત્ર – પૂજા

By admin

Leave a Reply