bruhad shanti in gujarati

ભો ભો ભવ્યાઃ ! શૃણત વચનં પ્રસ્તુતં સર્વમેતદ્, યે યાત્રાયાં ત્રિભુવનગુરોરાર્હતા! ભક્તિભાજઃ! ,

તેષાં શાંતિર્ભવતુ ભવતામર્હદાદિપ્રભાવા – દારોગ્ય શ્રી ધૃતિમતિકરી ક્લેશ વિધ્વં સહેતુઃ..1

ભો ! ભો ! ભવ્યલોકા ! ઇહ હિ ભરતૈરાવત- વિદેહ સંભવાનાં – સમસ્તતીર્થ -કૃતાં જન્મ-ન્યાસન-પ્રકંપાનંતરમવધિના વિજ્ઞાય સૌધર્માધિપતિઃ સુઘોષાઘંટા- ચાલનાનંતરં સકલસુરાસુરેન્દ્રૈઃ સહ સમાગત્ય – સવિનય – મર્હદ્ – ભટ્ટારકં ગૃહીત્વા ગત્વા કનકાદ્રિશૃંગે – વિહિતજન્માભિષેકઃ શાંતિમુદઘોષયતિ – યથા તતોડહં કૃતાનુકારમિતિ કૃત્વા મહાજનો યેન ગતઃ સ પંથા ઇતિ ભવ્યજનૈઃ સહ સમેત્ય, સ્નાત્રપીઠે સ્નાત્રં વિધાય, શાંતિ – મુદઘોષયામિ, તત્પૂજા- યાત્રા- સ્નાત્રાદિમહોત્સવાનંતર મિતિ કૃત્વા કર્ણં દત્વા નિશમ્યતાં નિશમ્યતાં સ્વાહા..

ૐ પુણ્યાહં પુણ્યાહં પ્રીયંતાં પ્રીયંતાં ભગવન્તોર્હન્તઃ સર્વજ્ઞાઃ સર્વદર્શિન – સ્ત્રિલોકનાથા – સ્ત્રિલોકમહિતા – સ્ત્રિલોકપૂજ્યા – સ્ત્રિલોકેશ્વરા – સ્ત્રિલોકોદ્યોતકરાઃ.

ૐ ઋષભ – અજિત – સંભવ – અભિનંદન – સુમતિ – પદ્મપ્રભ – સુપાર્શ્વ – ચંદ્રપ્રભ – સુવિધિ – શીતલ – શ્રેયાશં – વાસુપૂજ્ય – વિમલ – અનંત – ધર્મ – શાંતિ – કુંથું – અર – મલ્લિ – મુનિસુવ્રત – નમિ – નેમિ – પાર્શ્વ – વર્ધમાનાંતા – જિનાઃ શાંતાઃ શાંતિકરા ભવંતુ સ્વાહા.

ૐ મુનયો મુનિપ્રવરા રિપુવિજય – દુર્ભિક્ષકાંતારેષુ – દુર્ગમાર્ગેષુ રક્ષંતુ વો નિત્યં સ્વાહા.

ૐ હ્રી શ્રી ધૃતિ – મતિ – કીર્તિ કાંતિ બુદ્ધિ – લક્ષ્મી – મેધા – વિદ્યાસાધન – પ્રવેશ – નિવેશનેષુ સુગૃહીતનામાનો જયંતુ તે જિનેંદ્રાઃ .

ૐ રોહિણી – પ્રજ્ઞપ્તિ – વજ્રશ્રૃંખલા – વજ્રાંકુશી – અપ્રતિચક્રા – પુરુષદત્તા – કાલી – મહાકાલી – ગૌરી – ગાંધારી – સર્વાસ્ત્રા – મહાજ્વાલા – માનવી – વૈરુટ્યા – અચ્છુપ્તા – માનસી – મહામાનસી – ષોડશ વિદ્યાદેવ્યો રક્ષંતુ વો નિત્યં સ્વાહા.

ૐ આચાર્યોપાધ્યાય – પ્રભુતિ – ચાતુર્વર્ણસ્ય શ્રી શ્રમણસંઘસ્ય શાંતિર્ભવતુ તુષ્ટિર્ભવતુ પુષ્ટિર્ભવતુ.

ૐ ગ્રહાશ્ચંદ્ર સૂર્યાગારક બુધ – બૃહસ્પતિ – શુક્રશનૈશ્ચર – રાહુકેતુસહિતાઃ સલોકપાલાઃ સોમ – યમ – વરુણ – કુબેર – વાસવાદિત્ય – સ્કંદવિનાય – કોપેતા યે ચાન્યેડપિ ગ્રામનગર – ક્ષેત્ર – દેવતા દયસ્તે સર્વે પ્રીયંતાં પ્રીયન્તામ્ – અક્ષીણ કોશકોષ્ઠાગારા – નરપતયશ્ચ ભવંતુ સ્વાહા.

ૐ પુત્ર – મિત્ર – ભાતૃ – કલત્ર – સૃહત્ – સ્વજન – સંબંધિબંધુ – વર્ગ – સહિતાઃ નિત્યં ચામોદપ્રમોદ કારિણઃ અસ્મિશ્ચ ભૂમંડલ આયતન નિવાસિ સાધુસાધ્વી – શ્રાવક – શ્રાવિકાણાં રોગોપસર્ગ – વ્યાધિ – દુઃખ – દુર્ભિક્ષદૌર્મનસ્યોપશમનાય શાંતિર્ભવતુ.

ૐ તુષ્ટિપુષ્ટિ ઋદ્ધિવૃદ્ધિ માંગલ્યોત્સવાઃ સદા પ્રાદુર્ભૂતાનિ પાપાનિ શામ્યંતુ દુરિતાનિ શત્રવઃ પરાડ્મુખા ભવંતુ સ્વાહા.

Also Read: પ્રભુ તમારા પગલે પગલે…

શ્રીમતે શાંતિનાથાય, નમઃ શાંતિવિધાયિને, ત્રૈલોક્યસ્યામરાધીશ – મુકુટાભ્યચિંતાંઘ્રયે. ….1

શાંતિઃ શાંતિકરઃ શ્રીમાન્ શાંતિ દિશતુ મે ગુરુઃ, શાંતિરેવ સદા તેષાં, યેષાં શાંતિગૃહે ગૃહે…2

ઉન્મૃષ્ટ – રિષ્ટ – દુષ્ટ – ગ્રહ – ગતિ – દુઃસ્વપ્ન – દુનિર્મિત્તાદિ, સંપાદિત – હિત – સંપન્નામ ગ્રહણં જયતિ શાંતેઃ….3

શ્રી સંઘજગજ્જનપદ – રાજાધિપરાજ સન્નિવેશાનામ્, ગોષ્ઠિકપુરમુખ્યાણાં, વ્યાહરણૈવ્યાઁહરેચ્છાંતિમ્…4

Also Read: શ્રી સ્નાત્ર-પૂજા – સાર્થ (પંડિત શ્રી વીરવિજયજી કૃત)

શ્રી શ્રમણસંઘસ્ય શાંતિર્ભવતુ, શ્રી જનપદાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી રાજાધિપાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી રાજસન્નિવેશાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી ગોષ્ઠિકાનાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી પૌરમુખ્યાણાં શાંતિર્ભવતુ, શ્રી પૌરજનસ્ય શાંતિર્ભવતુ, શ્રી બ્રહ્મલોકસ્ય શાંતિર્ભવતુ, ૐ સ્વાહા ૐ સ્વાહા ૐ શ્રી પાર્શ્વનાથાય સ્વાહા.

એષા શાંતિઃ પ્રતિષ્ઠા- યાત્રાસ્નાત્રાદ્યવસાનેષુ શાંતિકલશં ગૃહીત્વા કુંકુમચંદન – કર્પૂરાગરુધૂપવાસ – કુસુમાંજલિ સમેતઃ સ્નાત્ર-ચતુષ્કિકાયાં શ્રી સંઘસમેતઃ શુચિશુચિ વપુઃ પુષ્પવસ્ત્ર – ચંદનાભરણાલંકૃતઃ પુષ્પમાલાં કંઠે કૃત્વા, શાંતિમુદઘોષયિત્વા, શાંતિપાનીયં મસ્તકે દાતવ્યમિતિ.

નૃત્યંતિ નૃત્યં મણિપુષ્પવર્ષ, સૃજંતિ ગાયંતિ ચ મંગલાનિ, સ્તોત્રાણિ ગોત્રાણિ પંઠતિ મંત્રાન્, કલ્યાણભાજો હિ જિનાભિષેકે…1

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા ભવંતુ ભૂતગણાઃ, દોષાઃ પ્રયાંતુ નાશં, સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોકઃ …..2

અહં તિત્થયરમાયા, સિવાદેવી તુમ્હ નયરનિવાસિની, અમ્હં સિવં તુમ્હ સિવં, અસિવોવસમં સિવં ભવતુ સ્વાહા….3

Also Read: મને યાદ આવશે તારો સથવારો..

ઉપસર્ગાઃ ક્ષયં યાંતિ, છિદ્યન્તે વિધ્નવલ્લયઃ, મનઃ પ્રસન્નતામેતિ, પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે….4

સર્વમંગલ માંગલ્યં, સર્વકલ્યાણકારણમ્, પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનમ્….5

By admin

Leave a Reply