Chovihar Pachkhan

દિવસ ચરિમં પચ્ચક્ખાઇ (પચ્ચક્ખામિ),

ચઉવ્વિહં પિ આહારં, તિવિહં પિ આહારં, દુવિહં પિ આહારં,

અસણં, પાણં, ખાઇમં, સાઇમં, અન્નત્થણાભોગેણં, સહસાગારેણં,

મહત્તરાગારેણં, સવ્વસમાહિ – વત્તિયાગારેણં વોસિરઇ. (વોસિરામિ)

Also Read : પાણહારનું પચ્ચક્ખાણ

By admin

Leave a Reply