mahavir swami nu halardu

માતા ત્રિશલા ઝુલાવે પુત્ર પારણે રે..

ગાવે હાલો હાલો હાલરવાનાં ગીત,

સોના – રુપાને વળી રત્ને જડિયું પારણું રે,

રેશમ – દોરી ઘુઘરી વાગે છુમ છુમ રીત,

હાલો હાલો હાલો હાલો મારા નંદને રે… (1)

જિનજી પાસ પ્રભુથી વરસ અઢીસે અંતરે,

હોશે ચોવીશમો તીર્થંકર જિનપરિમાણ ;

કેશી સ્વામી મુખથી એહવી વાણી સાંભળી,

સાચી સાચી હુઇ તે મ્હારે અમૃતવાણ.. હાલો હાલો…..(2)

ચૌદે સ્વપ્ને હોવે ચક્રી કે જિનરાજ,

વીત્યા બારે ચક્રી નહિ હવે ચક્રીરાજ;

જિનજી પાસપ્રભુના શ્રી કેશી ગણધાર,

તેહને વચને જાણ્યા ચોવીશમાં જિનરાજ… હાલો હાલો..(3)

મ્હારી કૂખે આવ્યા ત્રણ ભુવન શિરતાજ,

મ્હારી કુખે આવ્યા તારણ- તરણ જહાજ;

મ્હારી કૂખે આવ્યા સંઘતીરથ ની લાજ,

હું તો પુન્ય પનોતી ઇન્દ્રાણી થઇ આજ.. હાલો હાલો…(4)

મુજને દોહલો ઉપન્યો બેસું ગજ અંબાડીએ,

સિંહાસન પર બેશું ચામર – છત્ર ધરાય;

એ સહુ લક્ષણ મુજને નંદન ત્હરા તેજના,

તે દિન સંભારું ને આનંદ અંગ ન માય… હાલો હાલો… (5)

કરતલ પગતલ લક્ષણ એક હજાર ને આઠ છે;

તેહથી નિશ્ચય જાણ્યા જિનવર શ્રી જગદીશ;

નંદન ! જમણી જંઘે લંછન સિંહ બિરાજતો,

મેં તો પહેલે સ્વપ્ને દીઠો વિશવાવીશ.. હાલો હાલો….(6)

નંદન ! નવલા બંધવ નંદિવર્ધનના તમે,

નંદન ! ભોજાઇઓના દીયર છો સુકુમાલ ;

હસશે ભોજાઇઓ કહી દીયર મારા લાડકા રે,

હસશે રમશે ને વળી ચૂંટી ખણશે ગાલ,

હસશે રમશે ને વળી ઠુંસા દેશે ગાલ….હાલો હાલો…. (7)

નંદન ! નવલા ચેડા રાજાના ભાણેજ છો રે,

નંદન ! નવલા પાંચશે મામીના ભાણેજ છો રે ;

નંદન ! મામલીયાના ભાણેજા સુકુમાળ,

હસશે હાથે ઉછાળી કહીને ન્હાના ભાણેજા રે,

આંખો આંજીને વળી ટપકું કરશે ગાલ…. હાલો હાલો….(8)

Also Read: પ્રભુજીના નવ અંગના દુહા

નંદન ! મામા મામી લાવશે ટોપી આંગલાં રે,

રતને જડીઆં ઝાલર મોતી કસબી કોર,

નીલાં – પીળાં ને વળી રાતાં સરવે જાતિના રે,

પહેરાવશે મામી માહરા નંદ કિશોર… હાલો હાલો…. (9)

નંદન ! મામા મામી સુખલડી બહુ લાવશે રે,

નંદન ! ગજવે ભરશે લાડુ મોતીચૂર,

નંદન ! મુખડાં જોઇને લેશે મામી ભામણાં રે,

નંદન ! મામી કહેશે જીવો સુખ ભરપૂર.. હાલો હાલો… (10)

નંદન ! નવલા ચેડા મામાની સાતે સતી રે,

મ્હારી ભત્રીજી ને બ્હેન તમારી નંદ ;

તે પણ ગજવે ભરવા લાખણસાઇ લાવશે રે,

તુમને જોઇ જોઇ હોશે અધિકો પરમાનંદ.. હાલો હાલો…. (11)

રમવા કાજે લાવશે લાખ ટકાનો ઘૂઘરો રે,

વળી સૂડા મેના પોપટ ને ગજરાજ;

સારસ હંસ કોયલ તીતર ને વળી મોરજી રે,

મામી લાવશે રમવા નંદ તમારે કાજ.. હાલો હાલો… (12)

છપ્પનકુમરી અમરી જલકળશે નવરાવીઆ રે,

નંદન ! તમને અમને કેલી ઘરની માંહી;

ફૂલની વૃષ્ટિ કીધી યોજન એકને માંડલે રે,

‘બહુ ચિરંજીવો’ આશિષ દીધી તુમને ત્યાંહી.. હાલો હાલો… (13)

તમને મેરુગિરિ પર સુરપતિએ નવરાવીઆ રે,

નિરખી નિરખી હરખી સુકૃત લાભ કમાય;

મુખડા ઉપર વારુ કોટી કોટી ચંદ્રમા રે,

વળી તન પર વારુ ગ્રહગણનો સમુદાય… હાલો હાલો… (14)

Also Read: પ્રભુજીના અષ્ટપ્રકારી પૂજાના દુહા

નંદન ! નવલા ભણવા નિશાળે પણ મૂકશું રે,

ગજપર અંબાડી બેસાડી મ્હોટે સાજ;

પસલી ભરશું શ્રીફળ – ફોફળ નાગરવેલશું રે,

સુખલડી લેશું નિશાળીયાને કાજ…. હાલો હાલો… (15)

નંદન ! નવલા મ્હોટા થાશો ને પરણાવશું રે,

વહુ – વર સરખી જોડી લાવશું રાજકુમાર;

સરખે સરખા વેવાઇ – વેવાણો ને પધરાવશું રે,

વર – વહુ પોંખી લેશું જોઇ જોઇ ને દેદાર.. હાલો હાલો… (16)

પીયર – સાસર મ્હારા બેહુ પખ નંદન ઉજળા રે,

મારી કૂખે આવ્યા તાત પનોતા નંદ;

મ્હારે આંગણે વુઠ્યા અમૃત દૂધે મેહુલા રે,

મ્હારે આંગણે ફલીઆ સુરતરુ સુખના કંદ.. હાલો હાલો.. (17)

ઇણિ પરે ગાયું માતા ત્રિશલા સુતનું પારણું રે,

જે કોઇ ગાશે લેશે પુત્ર તણા સામ્રાજ્ય,

બીલી – મોરા નગરે વર્ણવ્યું વીરનું હાલરું રે,

જય જય મંગલ હોજો દીપવિજય કવિરાજ…. હાલો હાલો… (18)

By admin

Leave a Reply