namutthunam stotra

નમુત્થુણં અરિહંતાણં, ભગવંતાણં…… 1

આઇ – ગરાણં, તિત્થ – યરાણં, સયં – સંબુદ્ધાણં……2

પુરિસુત્તમાણં, પુરિસ – સીહાણં, પુરિસ – વર – પુંડરીઆણં,

પુરિસ-વર-ગંઘ- હત્થીણં…..3

લોગુત્તમાણં, લોગ-નાહાણં, લોગ હિઆણં, લોગ-પઇવાણં,

લોગ-પજ્જો-અગરાણં……4

અભય-દયાણં, ચક્ખુ-દયાણં, મગ્ગ – દયાણં,

સરણ – દયાણં, બોહિ-દયાણં……5

ધમ્મ-દયાણં, ધમ્મ-દેસયાણં, ધમ્મ-નાયગાણં,

ધમ્મ-સારહીણં, ધમ્મ – વર – ચાઉરંત – ચક્કવટ્ટીણં……6

અપ્પડિહય – વર – નાણ – દંસણ – ધરાણં, વિયટ્ટ – છઉમાણં……7

જિણાણં , જાવયાણં, તિન્નાણં, તારયાણં, બુદ્ધાણં બોહયાણં,

મુત્તાણં મોઅગાણં…….8

સવ્વન્નૂણં, સવ્વ – દરિસીણં, સિવ – મયલ – મરુઅ – મણંત –

મક્ખય – મવ્વાબાહ – મપુણરાવિતિ, સિદ્ધિગઇ – નામધેયં

ઠાણં , સંપત્તાણં, નમો જિણાણં, જિઅ – ભયાણં………9

જે અ અઇયા સિદ્ધા, જે અ ભવિસ્સંતિ- ણાગએ કાલે,

સંપઇ અ વટ્ટમાણા, સવ્વે તિવિહેણ વંદામિ……..10

By admin

Leave a Reply