Shree Bhaktamar Stotra

ભક્તામર – પ્રણત – મૌલિ મણિ પ્રભાણા,

મુદ્યોતકમ્ દલિત પાપ તમો વિતાનમ્ |

સમ્યક્ પ્રણમ્ય જિન પાદ યુગં – યુગાદા,

વાલંબનમ્ ભવ જલે પતતાં જનાનામ્…(1)

યં: સંસ્તુત: સકલ વાંગ્મય તત્વબોધા,

દુદ્ભૂત – બુદ્ધિ પટુભિ: સુરલોક- નાથૈ |

સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતય – ચિત-હરૈ – રુદારૈ:,

સ્તોષ્યે કિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્…..(2)

બુદ્ધયા વિનાડપિ વિબુધાર્ચિત પાદપીઠ,

સ્તોતું સમુદ્યત – મતિ વિગતત્રપોડહમ્ |

બાલં વિહાય જલ સંસ્થિતમિંદુબિંબ,

મન્ય: ક ઇચ્છતિ જન: સહસા ગ્રહીતુમ્….(3)

વક્તું ગુણાન્ ગુણસમુદ્ર! શંશાક-કાંતાન્,

કસ્તે ક્ષમ: સુર-ગુરુ પ્રતિમોડપિ બુદ્ધયા |

કલ્પાંત – કાલ પવનોદ્વત – નક્રચક્રં,

કો વા તરીતુમલમંબુનિધિં ભુજાભ્યામ્……(4)

સોડહં તથાપિ તવ ભક્તિ વશાન્મુનીશ,

કર્તુ સ્તવં વિગતશક્તિરપિ પ્રવૃત: |

પ્રીત્યાત્મવીર્ય-મવિચાર્ય મૃગો મૃગેન્દ્રં,

નાભ્યેતિ કિ નિજ શિશો: પરિપાલનાર્થમ્…(5)

અલ્પશ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસધામ,

ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખરી કુરુતે બલાન્મામ્ |

યત્કોકિલ: કિલ મધૌ મધુરં વિરૌતિ,

તચ્ચારુ-ચૂત-કલિકા-નિકરૈક હેતુ:……(6)

ત્વત્સંસ્તવેન ભવસંતતિસન્નિબદ્ધં,

પાપં ક્ષણાત્ક્ષયમુપૈતિ શરીરભાજામ્ |

આક્રાંતલોકમલિનીલમ – શેષમાશુ,

સુર્યાંશુ ભિન્નમિવશાર્વરમંધકારમ્…….(7)

મત્વેતિ નાથ ! તવ સંસ્તવનં મયેદ,

મારભ્યતે તનુધિયાડપિ તવ પ્રભાવાત્ |

ચેતો હરિષ્યતિ સતાં નલિનીદલેષુ,

મુક્તા – ફલ દ્યુતિમુપૈતિ નનૂદ બિંદુ:…(8)

આસ્તાં તવ સ્તવન મસ્ત સમસ્તદોષં,

ત્વસંકથાડપિ જગતાં દુરિતાનિ હન્તિ |

દૂરે સહસ્ત્રકિરણ: કુરુતે પ્રભૈવ,

પદ્માકરેષુ જલજાનિ વિકાસભાંજિ……(9)

નાત્યદ્ભૂતં ભુવનભૂષણ-ભૂતનાથ !

ભૂતૈ-ર્ગુણૈર્ભુવિ ભવંતમભિષ્ટુવન્ત :,

તુલ્યા ભવન્તિ ભવતો નનુ તેન કિંવા,

ભૂત્યાડશ્રિતં ય ઇહ નાત્મસમં કરોતિ…..(10)

દષ્ટવા ભવન્તમનિમેષ વિલોકનીયં,

નાન્યત્ર તોષમુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુ : .

પીત્વા પય: શશિકર દ્યુતિ દુગ્ધસિંધો:,

ક્ષારં જલં જલનિધેરશિતું ક ઇચ્છેત્…..(11)

યૈ : શાંતરાગુરુચિભિ: પરમાણુભિસ્ત્વં,

નિર્માપિત – સ્ત્રિભુવનૈકલલામભૂત !,

તાવંત એવ ખલુ તેડપ્યણવ: પૃથિવ્યાં,

યત્તે સમાનમપરં નહિ રુપમસ્તિ……(12)

વક્ત્રં ક્વ્ તે સુરનરોરગનેત્રહારિ,

નિ:શેષ – નિર્જિતજગત્ત્રિતયોપમાનમ્ !,

બિમ્બં કલંકમલિનં ક્વ નિશાકરસ્ય,

યદ્વાસરે ભવતિ પાંડુ પલાશકલ્પમ્………(13)

સંપૂર્ણમંડલ શશાંકકલાકલાપ,

શુભ્રાગુણાસ્ત્રિ – ભુવનં તવ લંઘયંતિ |

યે સંશ્રિતાસ્ત્રિ જગદીશ્વર નાથમેકં,

કસ્તાન્નિવારયતિ સંચરતો યથેષ્ટમ્…………(14)

ચિત્રં કિમત્ર ? યદિ તે ત્રિદશાંગનાભિ – ,

નીતં મનાગપિ મનો ન વિકારમાર્ગમ્ !

કલ્પાંતકાલ – મરુતા – ચલિતાડચલેન,

કિં મંદરાદ્રિ શિખરં ચલિતં કદાચિત્…….(15)

નિર્ધૂમ – વર્ત્તિર – પવર્જિત – તૈલપૂર : ,

કૃત્સ્નં જગત્ત્રયમિદં પ્રકટીકરોષિ, !

ગમ્યો ન જાતુ મરુતાં ચલિતાડ – ચલાનાં,

દીપોડપરસ્ત્વમસિ નાથ ! જગત્પ્રકાશ : ..(16)

નાસ્તં કદાચિદુપયાસિ ન રાહુગમ્ય: ,

સ્પષ્ટીકરોષિ સહસા યુગપજ્જગન્તિ !

નાંભોધરોદર – નિરુદ્ધ – મહાપ્રભાવ : ,

સૂર્યાતિશાયિ મહિમાસિ મુનીંદ્ર ! લોકે……(17)

નિત્યોદયં દલિતમોહ મહાંધકારમ્ ,

ગમ્યં ન રાહુવદનસ્ય ન વારિદાનામ્: !

વિભ્રાજતે તવ મુખાબ્જ મનલ્પ – કાંતિ,

વિદ્યોત-યજ્જગદપૂર્વ શશાંકબિમ્બમ્…. (18)

કિં શર્વરીષુ શશિનાહ્નિ વિવસ્વતા વા ? ,

યુષ્મન્મુખેન્દુ-દલિતેષુ તમસ્સુ નાથ !

નિષ્પન્નશાલિ વન – શાલિનિ જીવલોકે,

કાર્યં કિયજ્જલધરૈ ર્જલભાર – નમ્રૈ: ? ……(19)

જ્ઞાનં યથા ત્વયિ વિભાતિ કૃતાવકાશં,

નૈવં તથા હરિહરાદિષુ નાયકેષુ ।

તેજઃ સ્ફુરન્મણિષુ યાતિ યથા મહત્વં,

નૈવં તુ કાચશકલે કિરણા – કુલેડપિ….. (20)

મન્યે વરં હરિહરાદય એવ દષ્ટા,

દષ્ટેષુ યેષુ હ્યદયં ત્વયિ તોષમેતિ ।

કિં વિક્ષિતેન ભવતા ભુવિ યેન નાન્યઃ ,

કશ્વિન્મો હરતિ નાથ ! ભવાંતરેડપિ ..(21)

સ્ત્રીણાં શતાનિ શતશો જનયન્તિ પુત્રાન્ ,

નાન્યા સુતં ત્વદુપમં જનની પ્રસૂતાઃ ,

સર્વાદિશો દધતિ ભાનિ સહસ્ત્રરશ્મિં,

પ્રાચ્યેવ દિગ્જનયતિ સ્ફુરદંશુજાલમ્ ……(22)

Also Read : શ્રી સ્નાત્ર – પૂજા

ત્વામામનન્તિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ,

માદિત્યવર્ણ – મમલં તમસઃ પરસ્તાત્ ।

ત્વામેવ સમ્યગુપલભ્ય જયંતિ મૃત્યું ,

નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય – મુનીન્દ્ર ! પંથાઃ …….(23)

ત્વામવ્યયં વિભુમચિંત્યમ – સંખ્યમાદ્યં ,

બ્રહ્માણમીશ્વર – મનંત – મનંગકેતુમ્ ।

યોગીશ્વરં વિદિત – યોગમને – કમેકં,

જ્ઞાનસ્વરુપ મમલં પ્રવદંતિ સંતઃ ….. (24)

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત – બુદ્ધિબોધાત્ ,

ત્વં શંકરોડસિ ભુવનત્ત્રય – શંકરત્વાત્ ।

ધાતાસિ ધીર શિવમાર્ગ – વિધેર્વિધાનાત્ ,

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોડસિ… (25)

તુભ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ ! ,

તુભ્યં નમઃ ક્ષિતિતલામલ – ભૂષણાય ।

તુભ્યં નમસ્ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરાય,

તુભ્યં નમો જિન! ભવોદધિ શોષણાય……. (26)

કો વિસ્મયોડત્ર ? યદિ – નામ – ગુણરશૈષે – ,

સ્ત્વં સંશ્રિતો નિરવકાશતયામુનીશ ! ।

દોષૈરુપાત્ત – વિવિધાશ્રય – જાતગર્વૈઃ ,

સ્વપ્નાંતરેડ પિ – ન – કદાચિદપીક્ષિતોડસિ ..(27)

ઉચ્ચૈરશોક – તરુ સંશ્રિતમુન્મયૂખ ,

માભાતિ રુપ મમલં – ભવતો – નિતાંતમ્ ।

સ્પષ્ટોલ્લસત્કિરણ-મસ્ત- તમો વિતાનં,

બિમ્બં રવેરિવ પયોધર – પાર્શ્વવર્તિ… (28)

સિંહાસને મણિમયૂખ – શિખાવિચિત્રે ,

વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કનકાનદાતમ્ ।

બિમ્બં વિયદ્વિલ-સંદશુ – લતાવિતાનં ,

તુંગોદયાદ્રિ શિરસીવ સહસ્ત્રરશ્મૈઃ …….(29)

કુંદાવદાત – ચલચામર – ચારુશોભં,

વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કલધૌતકાંતમ્ ।

ઉદ્યચ્છશાંક – શુચિ – નિર્ઝરવારિધાર,

મુચ્ચૈસ્તટં સુરગિરેરિવ શાંતકૌમ્ભમ્….(30)

છત્રતયં તવ વિભાતિ શશાંકકાંત ,

મુચ્ચૈઃ સ્થિતં સ્થગિતભાનુકર પ્રતાપમ્ ।

મુક્તાફલ – પ્રકર – જાલ – વિવૃદ્ધશોભં,

પ્રખ્યાપયત્ ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ …. (31)

ઉન્નિદ્ર – હેમ – નવપંકજ- પુંજકાંતિ,

પર્યુલ્લસન્નખ-મયૂખ – શિખાભિરામૌ ।

પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્ર – ધત્તઃ ,

પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયંતિ …(32)

ઇત્થં યથા તવ વિભૂતિર-ભૂજ્જિનેદ્ર !,

ધર્મોપદેશનવિધૌ ન તથા પરસ્ય ।

યાદ્ક્ પ્રભા દિનકૃતઃ પ્રહતાંધકારા,

તાદ્ક કૃતો – ગ્રહગણસ્ય વિકાશિનોડપિ….(33)

શ્ચયોતન્મદાવિલ – વિલોલ – કપોલમૂલ,

મત્તભ્રમદ્ – ભ્રમર – નાદવિવૃદ્ધકોપમ્ ।

ઐરાવતા – ભમિભમુદ્ધત – માપતન્તં,

દ્રષ્ટવા ભયંભવતિનો-ભવદાશ્રિતાનામ્ …(34)

ભિન્નેભ – કુંભ – ગલદુજ્જવલ – શોણિતાક્ત,

મુક્તાફલ – પ્રકર – ભૂષિત – ભૂમિભાગઃ ।

બદ્ધક્રમઃ ક્રમગતં હરિણાધિપોડપિ,

નાક્રામતિ- ક્રમ – યુગાચલ – સંશ્રિતં – તે ….(35)

કલ્પાંતકાલ – પવનોદ્ધત – વહ્નિ – કલ્પં ,

દાવાનલં જ્વલિત – મુજ્વલ મુત્ફુલિંગમ્ ।

વિશ્વં જિઘુત્સુ-મિવ સંમુખ – માપતન્તં,

ત્વન્નામ – કીર્તનજલં – શમયત્ય – શેષમ્ …. (36)

રક્તેક્ષણં સમદ – કોકિલ – કંઠનીલં,

ક્રોધોદ્ધતં ફણિન-મુત્ફણ-માપતન્તમ્ ।

આક્રામતિ ક્રમ – યુગેન નિરસ્ત – શંક,

સ્ત્વન્નામ નાગદમની હ્યદિ યસ્ય પુંસઃ …..(37)

વલ્ગતુરંગ – ગજગર્જિત – ભીમનાદ,

માજૌ બલં બલવતામપિ ભૂપતીનામ્ ।

ઉદ્યદિ્દવાકર – મયૂખ – શિખાપવિદ્વમ્ ,

ત્વત્કીર્તનાત્તમ ઇવાશુ ભિદામુપૈતિ ..(38)

કુંતાગ્રભિન્ન – ગજશોણિત – વારિવાહ,

વેગાવતાર તરણાતુરયોધભીમે ।

યુદ્ધે જયં વિજિત – દુર્જય જેયપક્ષા,

સ્ત્વત્પાદ પંકજ – વનાશ્રયિણો લભંતે ..(39)

અંભોનિધૌ ક્ષુભિત – ભીષણ – નક્રચક્ર,

પાઠીન પીઠ ભયદોલ્બણ – વાડવાગ્નૌ ।

રંગત્તરંગ – શિખર – સ્થિત – યાનપાત્રા,

સ્ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્ વ્રજંતિ …. (40)

ઉદ્ભૂત – ભીષણ – જલોદર – ભારભુગ્નાઃ ,

શોચ્યાં દશામુપગતાશ્ચયુત – જીવિતાશાઃ ।

ત્વત્પાદ – પંકજ – રજોડમૃત – દિગ્ધદેહા,

મર્ત્યા ભવંતિ મકરધ્વજ – તુલ્યરુપાઃ ….(41)

આપાદકંઠ – મુરુ – શૃંખલ – વેષ્ટિતાંગા,

ગાઢં બૃહન્નિગડ-કોટિનિઘૃષ્ટ-જંઘાઃ ।

ત્વન્નામ – મંત્રમનિશં મનુજાઃ સ્મરંતઃ ,

સદ્યઃ સ્વયં વિગતબંધભયા ભવંતિ…. (42)

મત્તદ્વિપેન્દ્ર – મૃગરાજ – દવાનલાહિ,

સંગ્રામ – વારિધિ – મહોદર – બંધનોત્થમ્ ।

તસ્યાશુ નાશમુપયાતિ ભયં ભિયેવ,

યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનધીતે….(43)

સ્તોત્રસ્ત્રજં તવ જિનેન્દ્ર ! ગુણૈર્નિબદ્ધાં,

ભક્ત્યા મયા રુચિર – વર્ણ – વિચિત્ર પુષ્પામ્ ।

ધત્તે જનો ય ઇહ કંઠગતા-મજસ્ત્રં,

તં માનતુંગ-મવશા -સમુપૈતિ – લક્ષ્મીઃ …..(44)

Also Read : શ્રી અજિતશાંતિ સ્તોત્ર

By admin

Leave a Reply