Laghu Shanti Stotra

શાન્તિં શાન્તિ – નિશાન્તં,

શાન્તં શાન્તા – શિવં નમસ્કૃત્ય,

સ્તોતુઃ શાન્તિ – નિમિત્તં,

મન્ત્ર – પદૈઃ શાન્તયૈ સ્તૌમિ…..(1)

ઓમિતિ નિશ્ચિત – વચસે,

નમો નમો ભગર્વતેર્હતે પૂજામ્,

શાન્તિ – જિનાય જયવતે,

યશસ્વિને સ્વામિને દમિનામ્……(2)

સકલા-તિશેષક મહા,

સંપત્તિ સમન્વિતાય શસ્યાય,

ત્રૈલોક્ય – પૂજિતાય ચ,

નમો નમઃ શાન્તિ દેવાય…..(3)

સર્વામર – સુસમૂહ,

સ્વામિક – સંપૂજિતાય ન જિતાય,

ભૂવન – જન પાલનોદ્યત,

તમાય સતતં નમસ્તસ્મૈ….(4)

સર્વ – દુરિતૌઘ નાશન,

કરાય સર્વાશિવ પ્રશમનાય,

દુષ્ટ ગ્રહ ભૂત પિશાચ,

શાકિનીનાં પ્રમથનાય…..(5)

Also Read: શ્રી ભક્તામર સ્તોત્ર

યસ્યેતિ નામ મંત્ર ,

પ્રધાન – વાક્યોપયોગ – કૃત – તોષા,

વિજયા કુરુતે જન હિત,

મિતિ ચ નુતા નમત તં શાન્તિમ્…..(6)

ભવતુ નમસ્તે ભગવતિ !

વિજયે ! સુજયે ! પરા – પરૈરજિતે !,

અપરાજિતે ! જગત્યાં,

જયતીતિ જયાવહે ! ભવતિ….. (7)

If you want to listen click below:

સર્વસ્યાપિ ચ સંઘસ્ય,

ભદ્ર – કલ્યાણ – મંગલ પ્રદદે ! ,

સાધૂનાં ચ સદા શિવ ,

સુતુષ્ટિ – પુષ્ટિ – પ્રદે ! જીયાઃ ….(8)

ભવ્યાનાં કૃત – સિદ્ધે!,

નિર્વૃતિ – નિર્વાણ – જનનિ ! સત્વાનામ્,

અભય – પ્રદાન – નિરતે !,

નમોસ્તુ સ્વસ્તિ – પ્રદે ! તુભ્યમ્ …..(9)

ભક્તાનાં જન્તુનાં,

શુભાવહે ! નિત્યમુદ્યતે ! દેવિ ! ,

સમ્યગ્ – દ્દષ્ટીનાં ,

ધૃતિ – રતિ – મતિ – બુદ્ધિ – પ્રદાનાય ….. (10)

જિન – શાસન – નિરતાનાં,

શાન્તિ – નતાનાં ચ જગતિ જનતાનામ્,

શ્રી – સંપત્ત્કીર્તિ – યશો,

વર્દ્ધનિ ! જય દેવિ ! વિજયસ્વ ……(11)

સલિલા – નલ – વિષ – વિષધર,

દુષ્ટ – ગ્રહ – રાજ – રોગ – રણ – ભયત,

રાક્ષસ – રિપુ – ગણ – મારિ,

ચૌરેતિ – શ્વાપદા – દિભ્યઃ ……. (12)

અથ રક્ષ રક્ષ સુશિવં,

કુરુ કુરુ શાન્તિ ચ કુરુ કુરુ સદેતિ,

તુષ્ટિંં કુરુ કુરુ પુષ્ટિં,

કુરુ કુરુ સ્વસ્તિં ચ કુરુ કુરુ ત્વમ્ ….. (13)

Also Read: શ્રી સ્નાત્ર-પૂજા – સાર્થ (પંડિત શ્રી વીરવિજયજી કૃત)

ભગવતિ ! ગુણવતિ ! શિવ શાન્તિ ,

તુષ્ટિ – પુષ્ટિ – સ્વસ્તીહ કુરુ કુરુ જનાનામ્,

ઓમિતિ નમો નમો હ્રાઁ હ્રીઁ હ્રૂઁ હ્રઃ ,

યઃ ક્ષઃ હ્રીં ફટ્ ફટ્ સ્વાહા….. (14)

એવં – યન્નામાક્ષર – પુરસ્સંર,

સંસ્તુતા જયા દેવી,

કુરુતા શાન્તિં નમતાં,

નમો નમઃ શાન્તયે તસ્મૈ ……. (15)

ઇતિ પૂર્વ સૂરિ દર્શિત,

મન્ત્ર – પદ – વિદર્ભિતઃ સ્તવઃ શાન્તેઃ,

સલિલાદિ – ભય – વિનાશી,

શાન્ત્યાદિ – કરશ્ચ ભક્તિમતામ્ ….. (16)

યશ્ચેનં પઠતિ સદા,

શ્રુણોતિ – ભાવયતિ વા યથા – યોગમ્,

સ હિ શાન્તિ – પદં યાયાત્,

સૂરિઃ શ્રી – માન દેવશ્ચ ….. (17)

ઉપસર્ગાઃ ક્ષયં યાન્તિ,

છિદ્યન્તે વિઘ્ન – વલ્લયઃ

મનઃ પ્રસન્નતામેતિ,

પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે ….. (18)

સર્વ મંગલ માંગલ્યં,

સર્વ કલ્યાણ કારણમ્,

પ્રધાનં સર્વ – ધર્માણાં,

જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્ …..(19)

By admin

Leave a Reply