vanditu sutra

વંદિત્તુ સવ્વસિદ્ધે, ધમ્માયરિએ અ સવ્વસાહૂ અ;

ઇચ્છામિ પડિક્કમિઉં, સાવગ – ધમ્માઇ – આરસ્સ. ||1||

જો મે વયાઇયારો, નાણે તહ દંસણે ચરિત્તે અ;

સુહુમો અ બાયરો વા, તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ..||2||

દુવિહે પરિગ્ગહમ્મિ, સાવજ્જે બહુવિહે અ આરંભે ;

કારાવણે અ કરણે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં. ||3||

જં બદ્ધમિંદિએહિં, ચઉહિં કસાએહિં અપ્પસત્થેહિં ;

રાગેણ વ દોસેણ વ, તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ.. ||4||

આગમણે નિગ્ગમણે, ઠાણે ચંકમણે અણાભોગે ;

અભિઓગે અ નિઓગે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં. ||5||

સંકા કંખ વિગિચ્છા, પસંસ તહ સંથવો કુલિંગીસુ ;

સમ્મત્તસ્સ ઇઆરે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં. ||6||

છક્કાય – સમારંભે, પયણે અ પયાવણે અ જે દોસા ;

અત્તટ્ઠા ય પરટ્ઠા, ઉભયટ્ઠા ચેવં તં નિંદે.. ||7||

પંચણ્હમણુવ્વયાણં, ગુણવ્વયાણં ચ તિણ્હમઇયારે ;

સિક્ખાણં ચ ચઉણ્હં, પડિક્કમે દેસિણં સવ્વં.. ||8||

પઢમે અણુવ્વયમ્મિ, થૂલગ – પાણા – ઇવાય -વિરઇઓ ;

આયરિયમપ્પસત્થે, ઇત્થ પમાયપ્પસંગેણં … ||9||

વહ – બંધ – છવિચ્છેએ, અઇભારે ભત્ત – પાણ – વુચ્છેએ ;

પઢમ – વયસ્સઇઆરે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||10||

Also Read: સંતિકરમ્ સ્તોત્ર – તૃતીય સ્મરણ

બીએ અણુવ્વયમ્મિ, પરિથૂલગ – અલિય – વયણ – વિરઇઓ ;

આયરિયમ – પ્પસત્થે, ઇત્થ પમાયપ્પસંગેણં …. ||11||

સહસા – રહસ્સ – દારે, મોસુવએેસે અ કૂડલેહે અ ;

બીય – વયસ્સઇઆરે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં…. ||12||

તઇએ અણુવ્વયમ્મિ, થૂલગ – પરદવ્વહરણ – વિરઇઓ ;

આયરિઅમપ્પસત્થે, ઇત્થ પમાયપ્પસંગેણં … ||13||

તેનાહડપ્પઓગે, તપ્પડિરુવે વિરુદ્ધગમણે અ ;

કૂડતુલ – કૂડમાણે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||14||

ચઉત્થે અણુવ્વયમ્મિ, નિચ્ચં પરદાર-ગમણ – વિરઇઓ ;

આયરિઅમપ્પસત્થે, ઇત્થ પમાયપ્પસંગેણં… ||15||

અપરિગ્ગહિઆ ઇત્તર, અણંગ – વિવાહ – તિવ્વ – અણુરાગે ;

ચઉત્થ – વયસ્સઇઆરે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||16||

ઇત્તો અણુવ્વએ પંચમમ્મિ, આયરિઅમપ્પસત્થમ્મિ ;

પરિમાણ – પરિચ્છેએ, ઇત્થ પમાયપ્પસંગેણં …. ||17||

ધણ – ધન્ન – ખિત્ત – વત્થૂ, રુપ્પ – સુવન્ને અ કુવિઅ – પરિમાણે ;

દુપએ ચઉપ્પયમ્મિ ય, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||18||

ગમણસ્સ ઉ પરિમાણે, દિસાસુ ઉઢ્ઢં અહે અ તિરિઅં ચ ;

વુઢ્ઢી સઇઅંતરદ્ધા, પઢમમ્મિ ગુણવ્વએ નિંદે … ||19||

મજ્જંમિ અ મંસમ્મિ અ, પુપ્ફે અ ફલે અ ગંધ – મલ્લે અ ;

ઉવભોગ – પરિભોગે, બીયમ્મિ ગુણવ્વએ નિંદે… ||20||

Also Read: ઉવસગ્ગહરં સ્તોત્ર (ઉપસર્ગહર સ્તોત્ર)

સચ્ચિત્તે પડિબદ્ધે, અપોલ – દુપ્પોલિઅં ચ આહારે ;

તુચ્છોસહિ – ભક્ખણયા, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||21||

ઇંગાલી – વણ – સાડી – ભાડી – ફોડી – સુવજ્જએ કમ્મં ;

વાણિજ્જં ચેવદંત, લક્ખ – રસ – કેસ – વિસ – વિસયં … ||22||

એવં ખુ જંત – પિલ્લણ – કમ્મં નિલ્લંછણં ચ દવ – દાણં ;

સર – દહ – તલાય – સોસં, અસઇ – પોસં ચ વજ્જિજ્જા … ||23||

સત્થગ્ગિ – મુસલ – જંતગ – તણકટ્ઠે, મંત -મૂલ – ભેસજ્જે ;

દિન્ને દવ્વાવિએ વા, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં…. ||24||

ન્હાણુવ્વટ્ટણ – વન્નગ – વિલેવણે સદ્દ – રુવ – રસ – ગંધે ;

વત્થાસણ – આભરણે, પડિક્કમે દેસિઅં સવ્વં … ||25||

કંદપ્પે કુક્કુઇએ, મોહરિ અહિગરણ ભોગ – અઇરિત્તે ;

દંડમ્મિ અણટ્ઠાએ, તઇઅમ્મિ ગુણવ્વએ નિંદે …. ||26||

તિવિહે દુપ્પણિહાણે, અણવટ્ઠાણે તહા સઇવિહૂણે ;

સામાઇઅ વિત્તહકએ, પઢમે સિક્ખાવએ નિંદે.. ||27||

આણવણે પેસવણે, સદ્દે રુવે અ પુગ્ગલક્ખેવે ;

દેસાવગાસિઅમ્મિ, બીએ સિક્ખાવએ નિંદે … ||28||

સંથારુચ્ચારવિહી, પમાય તહ ચેવ ભોયણાભોએ ;

પોસહવિહિ – વિવરીએ, તઇએ સિક્ખાવએ નિંદે… ||29||

સચ્ચિત્તે નિક્ખિવણે, પિહિણે વવએસ મચ્છરે ચેવ ;

કાલાઇક્કમદાણે, ચઉત્થે સિક્ખાવએ નિંદે … ||30||

Also Read: નમસ્કાર મહામંત્ર (નવકાર મહામંત્ર)

સુહિએસુ અ દુહિએસુ અ, જા મે અસ્સંજએસુ અણુકંપા ;

રાગેણ વ દોસેણ વ, તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ … ||31||

સાહૂસુ સંવિભાગો, ન કઓ તવ ચરણ – કરણ – જુત્તેસુ ;

સંતે ફાસુઅદાણે, તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ …. ||32||

ઇહલોએ પરલોએ, જીવિઅ – મરણે અ આસંસ – પઓગે ;

પંચવિહો અઇયારો, મા મજ્ઝ હુજ્જ મરણંતે… ||33||

કાએણ કાઇઅસ્સ, પડિક્કમે વાઇઅસ્સ વાયાએ ;

મણસા માણસિઅસ્સ, સવ્વસ્સવયાઇઆરસ્સ …. ||34||

વંદણ – વય – સિક્ખા – ગારવેસુ, સન્ના – કસાય – દંડેસુ ;

ગુત્તીસુ અ સમિઇસુ અ, જો અઇઆરો અ તં નિંદે ….||35||

સમ્મ – દિટ્ઠી જીવો, જઇ વિ હુ પાવં સમાયરે કિંચિ ;

અપ્પો સિ હોઇ બંઘો, જેણ ન નિદ્ધંધસં કુણઇ ….. ||36||

તં પિ હુ સપડિક્કમણં, સપ્પરિઈઆવં સઉત્તર – ગુણં ચ ;

ખિપ્પં ઉવસામેઇ, વાહિવ્વ સુસિક્ખિઓ વિજ્જો… ||37||

જહા વિસં કુટ્ઠગયં, મંત- મૂલ – વિસારયા ;

વિજ્જા હણંતિ મંતેહિં, તો તં હવઇ નિવ્વિસં … ||38||

એવં અટ્ઠ વિહં કમ્મં, રાગ-દોસ-સમજ્જિઅં ;

આલોઅંતો અ નિંદંતો, ખિપ્પં હણઇ સુસાવઓ…..||39||

કય – પાવો વિ માણુસ્સો, આલોઇઅ નિંદિઅ ગુરુ – સગાસે;

હોઇ અઇરેગ – લહુઓ, ઓહરિઅ – ભરુવ્વ ભારવહો… ||40||

Also Read: લઘુ – શાન્તિ – સ્તવન – સ્તોત્ર

આવસ્સએણ એએણ, સાવઓ જઇ વિ બહુરઓ હોઇ ;

દુક્ખાણમંતકિરિઅં, કાહી અચિરેણ કાલેણ… ||41||

આલોઅણા બહુવિહા, ન ય સંભરિઆ પડિક્કમણ – કાલે ;

મૂલગુણ – ઉત્તરગુણે, તં નિંદે તં ચ ગરિહામિ… ||42||

તસ્સ ધમ્મસ્સ કેવલિ – પન્નત્તસ્સ, અબ્ભુટ્ટિઓ મિ આરાહણાએ ;

વિરઓમિ વિરાહણાએ, તિવિહેણ પડિક્કંતો વંદામિ જિણે ચઉવ્વીસં… ||43||

જાવંતિ ચેઇઆઇં, ઉડ્ઢે અ અહે અ તિરિઅલોએ અ ;

સવ્વાઇં તાઇં વંદે, ઇહ સંતો તત્થ સંતાઇ. …. ||44||

જાવંત કે વિ સાહૂ, ભરહેરવય – મહાવિદેહે અ ;

સવ્વેસિં તેસિં પણઓ, તિવિહેણ તિદંડ વિરયાણં …… ||45||

ચિર સંચિય – પાવ – પણાસણીઇ, ભવ – સયસહસ્સ – મહણીએ ;

ચઉવીસ – જિણ – વિણિગ્ગય – કહાઇ, વોલંતુ મે દિઅહા…. ||46||

મમ મંગલમરિહંતા, સિદ્ધા સાહૂ સુઅં ચ ધમ્મો અ ;

સમ્મદિટ્ઠી દેવા, દિંતુ સમાહિં ચ બોહિં ચ..||47||

પડિસિદ્ધાણં કરણે, કિચ્ચાણમકરણે પડિક્કમણં ;

અસદ્હણે અ તહા, વિવરીઅ – પરુવણાએ અ..||48||

ખામેમિ સવ્વજીવે, સવ્વે જીવા ખમંતુ મે ;

મિત્તી મે સવ્વ-ભૂએસુ, વેરં મજ્ઝ ન કેણઇ.. ||49||

એવમહં આલોઇઅ, નિંદિઅ – ગરહિઅ – દુગંચ્છિઅં સમ્મં ;

તિવિહેણ પડિક્કંતો, વંદામિ જિણે ચઉવ્વીસં.. ||50||

By admin

Leave a Reply